Články

Druhy aury a ich význam

Články >> Články

Duchovná veda, ktorá vedie okrem iného i k schopnosti pozorovať auru, je systematická a predsa sa odlišuje od iných typov vied, ktoré nazývame objektívnymi. Pracuje totiž v úplne inom svete, ako ostatné vedy. Pracuje vo svete predstáv, ilúzií a snov, súhrnne nazývanom ako subjektívny svet každého z nás. 

Duchovná veda z tých najnižších úrovní dáva hľadajúcim poznatky a určitý svetonázor. S postupujúcou prácou na sebe a hlbším vnáraním sa do seba prichádzajú zmeny. Hľadajúci nachádza sám seba v rozličných situáciách a integrita jeho osobnosti sa mení. Vtedy skutočná práca v rámci duchovnej vedy spočíva v tom, že vrstvu všeobecných poznatkov o duchovne nechávame za sebou. Duchovné, mentálne či iné cvičenia sa stávajú nástrojom, pomocou ktorého človek spoznáva svoj vlastný subjektívny svet. Preskupuje ho podľa svojich schopností a možností a stáva sa skutočnou individualitou i v tomto vnútornom svete.

Keď je človek schopný už sám individuálne vnímať Pravdu premietajúcu sa do Reality a používať ju v živote, dochádza rozdeleniu prejavov u jednotlivcov, ktoré zvyčajne mätú obyčajných ľudí. Tak ako sme každý individuálny, tak sa aj Pravda prejavuje v každom z nás individuálne. Naberá tisícky odleskov, v každom podľa jeho vlastnej cesty. Ten, kto je schopný vidieť za slová a dočasné hnutia ľudskej mysle, v každom z týchto individuálnych prejavov nachádza jednu a tú istú Pravdu, slovami nevysloviteľnú, zmyslami nepostrehnuteľnú.
 
Na ceste za hľadaním tejto Pravdy sa odhaľujú jednotlivé vrstvy nášho Bytia, medzi ktoré patrí aj aura. Tento článok je venovaný jej jednotlivým druhom resp. vrstvám.
 
Prvým, najčastejšie pozorovateľným druhom aury je éterické telo. Je pojítkom medzi fyzickým telom a ostatnými energetickými telami. Je ľahko pozorovateľné za šera, pri slabom osvetlení. Presne kopíruje tvar fyzického tela a ukazuje na jeho vitalitu. Pri určitom vnútornom rozpoložení sa môže rozdeliť na dve časti – pevnú prejasnenú, ktorá kopíruje telo a dymovú, ktorá má premenlivý tvar a prechádza do okolia. Éterické telo sa tesne pred smrťou odlučuje od fyzického tela, postupne stráca tvar fyzického tela a mení sa na beztvarý obláčik. Stav éterického tela hovorí o vitalite fyzického tela, jeho integrite, sprostredkováva stav energií z ostatných energetických tiel do fyzického a v určitom ohľade môžeme hovoriť o tom, že rovnako ako fyzické telo je vyjadrením zrealizovanej minulosti. Viac o éterickom tele sa môžete dočítať v mojej knihe Éterické telo (Eugenika 2013).
 
Vo vyžarovaní éterického tela je skryté astrálne telo. Niekedy môže svojou žiarou presahovať hranicu éterického tela, je jasnou žiarou s väčšou vitalitou a jemným prepojením na svoje okolie. U ľudí, ktorí toto telo pravidelne používajú, vnímam väčšiu integritu tohto tela i jasnejšie resp. silnejšie vyžarovanie. Niekedy sa jedná len o žiaru, inokedy pri silnejšom vyžarovaní nadobúda zlatistý nádych. Toto telo je ľahké pozorovať za šera, keď človek vystupuje z fyzického tela. Krásne sa vznáša nad telom a presúva sa či mení podľa ľubovôle cestujúceho.
 
Ďalším druhom aury, ktorý býva viditeľný, i keď menej často, je systém čakier. Zodpovedá obrazu Kirlianovej fotografii a človek videný v tomto obraze pripomína trochu ježka. Z povrchu jeho tela sa premietajú drobné, rozlične veľké, rozlične otvorené či zúžené čakry bielej farby s rozličným prejasnením. Ich tvar sa mení veľmi pomaly, väčšinou nie je viditeľná priama zmena počas pozorovania. Ľudské telo je nimi husto posiate, väčšina siaha 15 – 20 cm od tela. Systém siedmych veľkých čakier sa objavuje osobitne, tieto čakry vznikajú spojením viacerých pridružených čakier, ktoré sa môžu ľubovoľne v čase otvárať a zatvárať. Vo veľkých čakrách bývajú väčšie rozdiely, ktoré závisia od jednotlivca. Väčšinou siahajú ďalej od tela, ich farebné spektrum je širšie ako aj prejasnenie kolíše výraznejšie.
 
Nasledujúci druh aury býva najčastejšie sledovaný a interpretovaný ľuďmi, ktorí v tejto oblasti pôsobia. Tento druh aury spája v sebe dve energetické telá – emočné a mentálne. Ukazuje sa ako systém farebných oblakov, ktoré obklopujú človeka. Sú neustále premenlivé rovnako ako pocity a myšlienky, ktoré v sebe nosíme a neustále premieľame. Na tomto druhu aury dochádza najviac k vzniku rozličných druhov subjektívnych interpretácií, ktoré sú závislé na tom, kto sa díva a ako chápe daný problém i okolnosti s ním spojené.
 
Pre to, aby sme mohli vôbec tento druh aury vidieť, je nutné vojsť do určitej vrstvy vedomia, kde sa premieta polarita ľudskej mysle. V praxi je najľahšie zísť na úroveň vedomia skúmaného, dostať sa do stavu hodnotiacej ľudskej mysle a pokiaľ je možné čím skôr tento stav opustiť, vyjsť do vyšších sfér.
 
Pri farebnej aure si všímame viacero skutočností. Jej rozprestretosť, ktorá hovorí o všeobecnej rozvinutosti človeka a jeho schopnosti rozvíjať myslenie. Farebnosť hovorí o stave jeho mysle, pričom vždy je prítomná hoci len malá interakcia medzi vidiacim a videným, preto tu najviac dochádza ku skresleniu výsledkov. Preto môžeme povedať, že každý senzibil môže v tejto oblasti vidieť niečo iné. Zlatisto žltá farba hovorí o celkovej fyzickej vitalite, zelená prezrádza hojenie. Človek, ktorý sa cíti byť ako doma, bude mať v aure tieto dve farby. Svetlomodrá až modrá patrí k uvažovaniu - prijímaniu nových informácií a ich spracovaniu, biela je duchovnou farbou, červená hovorí o hneve, agresivite, nahromadenej deštrukčnej energii či vnútornej horúčosti. Ružová patrí zaľúbenosti, fialová prezrádza túžbu a smerovanie k Bohu. Čierna či tmavohnedá hovorí o stagnácii, deštruktívnych energetických blokoch, najčastejšie takých, ktoré sa žiadajú byť prijaté do podvedomia. Prítomnosť troch a viacerých druhov farby v aure je záťažou pre človeka, vo výnimočných prípadoch som videla takmer všetky druhy farby v aure a takýto človek prechádzal závažnými zmenami v živote – ťažkým ochorením, prehodnocovaním celého svojho života vyúsťujúc do silnej túžby po Bohu.
 
Zoskupenie do tvaru dymu hovorí o hraniciach, ktoré si kladieme sami v sebe a ktoré sa tlačia, aby boli premodelované, naopak lúče a jednoliatosť aury hovorí, že spájame všetko so všetkým, snažíme sa to pochopiť a tým aj žiť (napr. nájsť Boha všade a vo všetkom). Tento stav nám pomáha uniesť zvýšenú záťaž, vyrovnať sa s nepriaznivými okolnosťami a zjednocovať sa do vnútornej rovnováhy.
Jasné, žiarivé farby prezrádzajú vnútornú čistotu a poriadok, zahmlené, skalené farby vyjadrujú opak. Žiarivá aura býva prepojená so symetrickými lúčmi. Že ľudia poznali tento fenomén už dávno, prezrádzajú napríklad obrazy svätcov z rozličných storočí, ktorí tento typ aury majú.
 
Okraje aury hovoria o tom, akú má človek schopnosť komunikácie s prostredím, či s ním splýva, chápe ho alebo naopak, žije si vo svojom uzavretom iluzórnom svete.
 
Hodnotenie aury samé o sebe nemá výpovednú hodnotu v diagnostike a liečbe, je však výborným pomocným nástrojom pri celkovom vyšetrení a hodnotení zdravotného stavu v celostnej medicíne, ako aj počas liečby.  

Naspäť