Články

Aura človeka a jej význam

Články >> Články

Aura človeka je zvláštny fenomén. Na jednej strane hlboko subjektívny, na druhej strane – v určitých prípadoch – objektívne použiteľný. Jej existencia už je dokázateľná i pomocou prístrojov, avšak klinické vyhodnotenie tohto javu a vedomé používanie zistených výsledkov máme stále v nedohľadne.

Je to dobré či zlé? Neistota vždy prináša takéto typy otázok. Odpoveď si ale každý musí hľadať sám. Je skrytá kdesi v zákutiach našej mysle. Viacúrovňová, zložitá informácia, interpretovateľná niekoľkými spôsobmi. Jeden malý skok a než sme sa nazdali, sme v pravej hemisfére. Naša racionálna a systematická myseľ zostala kdesi na prahu tohto, pre rozumového človeka chaotického, pre intuitívneho človeka nádherného sveta. Kdesi tu sa ale začína vysvetlenie javu, ktorý tak výstižne a jednoducho nazývame aura.

Poďme však po poriadku. Čo to je – aura? Ak sa pozrieme do slovníka cudzích slov, v latinčine nájdeme viacero významov, ktoré spoločne vystihujú auru človeka, ako aj iných bytostí: žiara (svetlo, svetelná žiara, zlatistá žiara) a predzvesť (napr. záchvatu v medicínskej terminológii). Keby sme chceli byť poetickí, môžeme povedať, že aura človeka je žiara, ktoré v sebe nesie predzvesť ďalších udalostí (dejov, ktoré súhrnne nazývame človek). Samozrejme, v takomto opise nemôžeme chápať človeka ako stabilný a nemenný celok, ktorý skúmame jedine a výhradne ľudskými (a preto limitovanými) zmyslami. Je krásnym faktom, že v tomto bode sa poetickí ľudia stretávajú s mysľou kvantového fyzika, ktorý by k opisu aury doplnil opis človeka: Človek je neustály pohyb. Očami budhizmu vyjadrené: Človek je ako rieka, neustále plynie.
 
Vo svetle týchto pohľadov na ľudskú existenciu strácame hranice nás samých. Skutočnosť, že ovplyvňujeme naše okolie rozličným spôsobom a na rozličných úrovniach vedomia, kedysi chápaný len zasvätencami a veľmi citlivými ľuďmi, nám dnes kvantová fyzika vie vysvetliť lepšie, ako ktokoľvek iný. Vráťme sa ale k aure.
 
Podstatu vzniku a existencie aury stále ešte nevieme uspokojivo pochopiť, nieto ešte uchopiť. To ale neznamená, že sa o to nemáme snažiť. Jej samotný názov hovorí o žiari, ktorá je predzvesťou niečoho alebo niekoho. K tomuto konštatovaniu sa pridáva ešte jedna dôležitá vec, ktorú je nutné neustále brať do úvahy:
 
Pohybujeme sa v oblasti ľudského vedomia, ktoré nedokáže pracovať s jedným samostatným bodom pozornosti. Vždy je prítomný ďalší bod – ten, kto pozoruje, získava informácie a vyhodnocuje t.j. vzťahuje pozorovaný objekt k niečomu inému, v tomto prípade k individuálnemu ľudskému vedomiu. Aby sme nerobili tento výklad komplikovaným, zjednodušíme to: Aura je pozorovaný objekt, ten, kto ho pozoruje, ju hodnotí na základe vlastných skúseností a celkový výsledok pozorovania aury je ovplyvnený oboma bodmi tejto sústavy.
Zatiaľ to znie jednoducho, i keď je to vyjadrené možno trochu komplikovane. V praxi tento fakt sa ukazuje ako dosť podstatný. Znamená totiž toľko, že akékoľvek hodnotenie aury je subjektívne, dané tým, čo jasnovidec či senzibil zažil a kde je ukotvené jeho vedomie v danej chvíli. Svätec takto v každej aure nájde podobu Boha, kým človek s vypestovaným mimozmyslovým vnímaním a svetským zmýšľaním v nej uvidí nižšie svety. V tomto svetle poznania je dôležitá iba jedna vec: Za akým účelom potrebujete interpretáciu aury a ako budete vedieť naložiť so získanými informáciami? Či už vám povie niečo svätec alebo skôr svetský človek, vždy vy sami si určujete hodnotu získanej informácie. V skratke povedané, nie je dôležité, čo sa vo vašom živote nachádza, ako to, čo s tým vy viete urobiť.Preto je najdôležitejšia práca na sebe každý deň vášho života. Snaženie i výsledky, ktoré získate, vám zostávajú. Interpretácia aury je vhodný doplnok, ktorý vám môže pomôcť pochopiť časť duchovného snaženia, ktorá je nejasná. Interpretácia aury u človeka, ktorý na sebe nepracuje, má slabý efekt. Možno vyvolá údiv, psychický šok či pobavenie, ale z duchovného hľadiska je to strata času a mrhanie energiou.
 
Stav aury je okrem iného dobrým diagnostickým pomocníkom pre tých, ktorí sa zaoberajú liečením. Je orientačným znakom, ktorý nezávisle od človeka rozpráva o utrpení a uzdravovaní. V takýchto chvíľach terapeut môže porovnať stav aury pred liečbou a po liečbe, samozrejme, vždy v súčinnosti s ostatnými príznakmi. Aura sa tak stáva pomocníkom na ceste k uzdraveniu.

Naspäť