O nás

 

Andrea Dubai                                                      

(*1979 - )

  • 1999 – 2005   Lekárska fakulta Univerzity Komenského
  • 2005 – 2007   Práca a výskum v Keni a Južnom Sudáne: 
  • 2005 – 2007   PhD. štúdium, odbor: verejné zdravotníctvo
  • 2005 – 2007   MTPH (Master of Tropical Public Health) štúdium, odbor: tropické verejné zdravotníctvo
  • 2005 – 2009   Odborný asistent, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita
  • 2010 - Vznikla kniha Éterické telo, ktorá neskôr vyšla v Eugenike v českom preklade
  • 2014 - 2015 Medante, Klinika celostnej medicíny, Bratislava
  • 2014 – 2016   Energoinformačný systém podľa MUDr. Rosinského
  • 2015 - Základný kurz regresnej terapie u Patrika Bálinta
  • 2016 -  Ambulancia všeobecného lekára, Nitra
Cesta, ktorá ma priviedla k vnímaniu a propagovaniu celostnej – holistickej medicíny, bola plná rozličných zákrut a zvratov, ktoré až na konci nechali vyniknúť určitý obraz. Záujem o biológiu a fungovanie ľudského tela sa v nej spájali s akousi prirodzenou inklináciou k ľudskej spiritualite v jej nespočetných podobách.
 
Lekársku fakultu som ukončila v roku 2005. Po úspešnom ukončení štúdia som odišla pracovať do Afriky – do Kene a Južného Sudánu. Táto práca bola náročná na podmienky i znalosti lekára. Zaoberala som sa akútnymi stavmi u dospelých i detí, liečili sme infekčné, tropické choroby, gynekologické i drobné chirurgické ťažkosti. Pracovali sme v podmienkach lekára spred 50 rokov – bez možností riadneho laboratórneho vybavenia, so svetelným mikroskopom a základnými liekmi. 
 
Afrika je možno technicky zaostalá, no je prirodzene spirituálna. Vnímanie reality a prístup k nej u domorodého obyvateľstva je preto iný. Takisto reakcie pacientov na rozličné ochorenia a ich priebeh sú odlišné. Pacient, ktorý totiž nemá strach z choroby a prijíma ju bez výhrad, ju znáša omnoho lepšie, než ten, kto sa k strachu z chorôb vychoval. 
Po návrate z Afriky som dokončila výskum o malárii, obhájila titul PhD. a neskôr titul MTPH, obidva v oblasti verejného zdravotníctva. 
 
Nasledovala materská dovolenka a s ňou postupný obrat do oblastí, ktoré nazývame alternatívnou medicínou. Súbehom viacerých udalostí v mojom živote som bola dovedená k tomu, aby som prekročila hranice bežného fungovania ľudskej psychiky. Následne sa objavila senzibilita voči bioenergiám, počínajúc éterickým telom. Napísala som knihu Éterické telo, ktorá bola neskôr vydaná  v Eugenike v roku 2013.
 
Kým dovtedy bol môj záujem o ľudské vnútro, jeho spiritualitu viacmenej teoretický, otvorením mimozmyslového vnímania som prešla do praxe. Začala som systematicky študovať spisy o integrálnej jóge, českú mystickú školu (Květoslav Minařík, Karel Weinfurter, manželia Tomášoví a i.) i zahraničných autorov (Osho, Paul Brunton, Rudolf Steiner a i.) a praktizovala odporúčané cvičenia. Vnímanie éterického tela mi uľahčovalo spätnú väzbu. Výsledkom tejto snahy je kniha o kresťanskej mystike.
 
Po materskej dovolenke som sa zamestnala na súkromnej klinike celostnej medicíny v Bratislave. V súčasnosti pracujem v ambulancii všeobecného lekára v Nitrianskych Hrnčiarovciach.
 
Súčasný systém zdravotníctva je orientovaný na všeobecné telesné ťažkosti človeka. Zároveň sa u nás objavujú rozsiahle starobylé alternatívne systémy (tradičná čínska medicína, ajurvéda i homeopatia) i najnovšie alternatívne terapie, ktoré sú obohatením medicíny. Celostná medicína zastrešuje všetky tieto systémy. Odmieta vnímať človeka, ako súbor mechanických súčiastok, ktoré sa opravujú anonymne pomocou chemických látok, no zároveň mu nenanucuje terapie, ktoré on sám pociťuje ako cudzie. Vníma individualitu človeka a má snahu navrátiť mu jeho celistvosť – pocit vnútornej rovnováhy a sily, pričom za najdôležitejšie považuje nie dobré laboratórne výsledky, ale subjektívne vnímaný pocit skutočne kvalitne žitého života vo všetkých oblastiach, do ktorých človek svojou existenciou siaha. 
 
S tým, ako sa rozrastajú poznatky v modernej i alternatívnej medicíne, sa budú zvyšovať nároky i na nás, lekárov. Bude potrebné dokázať sa orientovať v tele človeka i v jeho mysli, či duši. Bude potrebné nájsť mosty - prepojenia k zostaveniu úspešnej, silne individualizovanej liečby, ktorá vyberie vhodné liečebné prostriedky pre každého človeka a nebude nadržiavať žiadnej zo strán, či už modernej medicíne alebo alternatíve. Bude nadržiavať človeku, jeho potrebám s rešpektom voči jeho individualite.
 
Celostná medicína je veľmi rozsiahla oblasť. V jej rámci som sa rozhodla venovať sa prednostne takým terapiám, ktoré vychádzajú z poznatkov východných náuk. Sú nápomocné pri všetkých ťažkých ochoreniach a sú mimoriadne vhodné pre ľudí s vrodenou precitlivelosťou, ktorých liečia priamo alebo im uľahčujú zvládnuť konvenčnú liečbu.