Aktivity

1. KONZULTÁCIE 

A. CELOSTNÁ (HOLISTICKÁ) MEDICÍNA 

Tento typ osobnej konzultácie je zameraný na riešenia zdravotných ťažkostí človeka holistickým spôsobom. Je vhodný pre tých, ktorí majú ochorenie s nejasnou diagnózou, neurčitým priebehom, ktorý nezodpovedá poznatkom modernej medicíny a nezaberá na liečbu bežnými prostriedkami. Poradenstvo v oblasti holistickej medicíny je vhodné aj pre tých, ktorí nemajú závažné ochorenia a chcú ich riešiť alternatívnym spôsobom. Konzultácie s využitím alternatívnej liečby sú vhodným doplnkom k závažným ochoreniam liečeným modernou medicínou. S ohľadom na to, že som pôvodne  lekárka modernej (západnej) medicíny, odporúčam svojim klientom kombinovanú liečbu – sú stavy, ktoré sú zvládnuteľné alternatívnymi spôsobmi, iné si vyžadujú nemocničný pobyt. V ťažkých stavoch je dôležitá spolupráca a skombinovanie jednotlivých liečebných postupov vždy s ohľadom na klienta a jeho individualitu.
 

Ako prebieha konzultácia? 

V prvom rade si ujasníme, čo chcete riešiť: zdravotné ťažkosti, ich prepojenie do emočnej či myšlienkovej sféry, projekcia nejasných ťažkostí do vzťahov a okolitého sveta. 
Potom nasleduje anamnestický rozhovor – preberieme si zdravotné ťažkosti, ako sa prejavujú, ako Vás ovplyvňujú, na čo sú viazané, čo ich zmierňuje alebo naopak zosilňuje. Súčasťou holistického vyšetrenia je aj skúmanie životného štýlu, stravovanie, pracovné zázemie, koníčky, záujmy, vzťahy, sebareflexia, vnútorný rozvoj a spiritualita. 
Ak máte zdravotnú dokumentáciu k nahliadnutiu, je vhodné si ju so sebou priniesť. 
Nasleduje základné lekárske vyšetrenie tzv. aspexiou (pozorovaním). Keďže sa pohybujeme v oblasti holistickej medicíny, dovolila som si toto vyšetrenie rozšíriť o poznatky z východných náuk, ktoré využívam individuálne. Za najdôležitejšiu považujem schopnosť vnútorného načúvania, ktoré sprostredkováva rozšírené spektrum informácií o klientovi, podľa jeho aktuálneho rozpoloženia i dlhodobého smerovania – zahltenosť myšlienkami, emočný stav, vibrácie v oblasti biopola (viď Andrea Dubai: Éterické telo, Eugenika 2013), vyžarovanie (aura – pozri články). Pri ťažších prípadoch je možné vyšetrenie viesť v alfa hladine s projekciou rozličných energetických blokov. V niektorých prípadoch skúmam pôsobenie určitých emočných či fyzických blokov z podvedomia, jednoducho označovaných ako minulé životy, iné sféry atď. V tejto oblasti je dôležitá symbolika, s ktorou sa obrazy z podvedomia prezentujú. Vyšetrenie ani následná terapia takýchto stavov sa nezaoberá skúmaním skutočnej existencie minulých životov či iných sfér. Pohybujeme sa v subjektívnom svete každého jedného z nás a skúmame pôsobenie neuvedomelých či podvedome uvedomovaných štruktúr, obrazov (myšlienok, emócií apod.) na náš zdravotný stav.
Po vyšetrení si definitívne ujasníme terapeutické ciele a vyberieme vhodné nástroje (zostavujeme terapeutický plán). Klienti počas konzultácie dostanú informácie:
  • čo je ešte vhodné doplniť či riešiť pomocou západnej medicíny
  • aké výživové doplnky či bylinky z európskej fytoterapie im môžu pomôcť riešiť ich stav
  • všeobecné odporúčania, ktoré alternatívne smery či terapie dokážu najefektívnejšie pracovať s ich zdravotnými ťažkosťami
  • konkrétny terapeutický plán v prípade, že klient má záujem riešiť svoj stav resp. doplniť si základnú terapiu pomocou bioenergií a duchovných cvičení v rámci integrálnej jógy (pozri individuálne terapie)

Doplnkové služby 

  1. Vyšetrenie v alfa hladine napojením cez éterické telo – jeho celkový stav, komunikácia/uzavretosť voči okoliu, výmena/hromadenie stagnujúcej energie, záujmy/koníčky/pocity lásky a uvoľnenia, ktoré čistia toto telo, stav čakier, aktuálne sa ozývajúce bloky z min. životov; celková úroveň duch. vývoja a jeho aktuálny stav
  2. vyhľadanie dostupnej možnej liečby v odborných lekárskych štúdiách i v alternatíve v AJ i NJ, táto služba je vhodná pri zriedkavých ochoreniach 

B. INTEGRÁLNA JÓGA, PRAKTICKÁ MYSTIKA - SEBAROZVOJ, SEBASPOZNÁVANIE    

Konzultácie z oblasti integrálnej jógy a praktickej mystiky sú vhodné pre tých, ktorí majú záujem na sebe dlhodobo a systematicky pracovať, rozvinúť sa v kvalitnú ľudskú bytosť a pokročiť ešte ďalej. Jóga je cesta k sebe. V našich končinách poznáme najmä hathajógu – systém fyzických cvičení, ktorý je prípravou pre ďalšie druhy jógy. Integrálna jóga je súhrnom viacerých typov jóg, pričom rešpektuje individuálne potreby jednotlivca, ktoré sú navyše premenlivé podľa určitých období v živote. Používa systematický prístup, ktorý je voľne dostupný pre kohokoľvek a pri primeranom úsilí prináša také výsledky vo vnútornom rozvoji človeka, ktoré nie sú ovplyvnené vekom, pohlavím, životným štýlom či kultúrnym zázemím. V určitom ohľade môžeme hovoriť o vedeckom prístupe k sebe v postupnom sebaspoznávaní. Jóga nemá náboženské tendencie, i keď sprostredkováva zážitky z tejto oblasti. Veď sa dotýka nášho samotného centra – vedomia. Má široké nástroje pôsobnosti, ktoré pomáhajú každému, kto je ochotný ich používať v usporiadaní si základných existenčných záležitostí i v pokročení vo svojom rozvoji ďalej. Preto integrovanú jógu môžeme použiť na riešenie pozemských záležitostí i na uchopenie vlastnej spirituality. Koniec koncov, obidva na prvý pohľad vzdialené protiklady majú jedného menovateľa – ľudskú bytosť. A jóga je veda o ľudskom i Božskom Bytí.
Praktická mystika je oblasť, ktorá sa prelína s jógou. Je medzi nimi iba malý rozdiel – jóga vyvíja systematické úsilie o vnútorný rozvoj, kým mystika prináša intuitívne, nesystematické, v určitom ohľade akoby náhodné zážitky splynutia s Bohom, ktorý je jej cieľom. Mystici sú ľudia, ktorých konečným cieľom je rozplynúť sa v Bohu, prejsť do absolútnej jednoty s Ním (s Jednotou, Vyšším Ja, Realitou apod.) Úloha mystika je jasná, postaviť svoje ľudské ja bokom, aby to Božské sa mohlo prejaviť.  Mystici sú ľudia, ktorí zažívajú Boha v rozličných podobách, odkrývajú Jeho tajomstvá a zjednocujú sa s ním. Systematické úsilie jógy vedie k zažívaniu mystických stavov a naopak, mystické zážitky zasa podnecujú človeka k tomu, aby systematicky na sebe pracoval pomocou rozličných duchovných nástrojov. 
Vnútorné nastavenie človeka, vytvárané po mnoho životov, je to, ktoré určí, akou cestou sa človek vyberie – či pôjde systematickou cestou jogínov, cestou „náhodných“ zážitkov mystiky alebo využije kombináciu oboch.
Konzultácie v tejto oblasti majú formu rozhovoru – poradenstva a duchovných cvičení z integrálnej jógy a českej mystickej školy.